จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  พุทธศักราช 2556


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSDNPZnpqVG1yLTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSDNPZnpqVG1yLTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSDNPZnpqVG1yLTA/view?usp=sharing
Comments