แก้ไขคู่มือ QA
กรณี 
คู่มือการประกันคุณภาพฯ เล่มใหม่ของ สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ค. 2558) หน้า 151
ระบุตัวเลขตัวบ่งชี้ ไม่ตรงกับชนิดของตัวบ่งชี้ ในช่อง I-P-O


ยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว
ไม่มีการแก้ไขเนื่องจากเป็นการประเมินแบบ 3 มิติ  จึงให้ดูผลผลิตในภาพรวม ไม่ใช่ดูเพียงตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบ
ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ของหลักสูตร คือนักศึกษามีงานทำ และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเพียงใด


หากมีการแก้ไข สกอ. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป