เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTnJ6ZjRPQXFwMkk/view?usp=sharingสรุปสารสำคัญ ดังนี้

คณาจารย์ที่ประสงค์ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ควรรีบนำเสนอ เพราะตั้งแต่ 1 .. 2561 เป็นต้นไป จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ...นี้ ซึ่งผลงานจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม สรุปสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้

1. เรื่องเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งฯ หากจบ .ตรี ใช้เวลา 6 ปี จะเข้าสู่ตำแหน่งได้ หากจบ .โท ใช้เวลา 4 ปี .เอก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือพ้นทดลองงาน

2. เรื่องการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่หากสอนร่วมหลายคน ต้องแสดงหัวข้อที่ตนเองสอน รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

3. ผลงานของระดับ ผศ. ได้แก่ งานวิจัย 2 เรื่อง หรืองานวิจัย 1 เรื่องและผลงานวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน 1 รายการ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่องและผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัย 1 เรื่องและตำราหรือ หนังสือ 1 เล่ม

4. ผลงานของระดับ รศ.
วิธีที่ 1 ต้องมีผลงานอยู่ในระดับดี งานวิจัย 2 เรื่อง หรืองานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน 1 รายการ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 วิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ต้องมีคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และดี 1 เรื่อง หรืองานวิจัยอย่างน้อยดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นดี 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยดีมาก 2 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคมดี 1 เรื่อง

5. ผลงานของระดับ .
- มีผลงานวิจัยดีมากอย่างน้อย 5 เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรืองานวิจัย 1 เรื่องระดับดีมาก และอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ และมีงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่ระดับนานาชาติ หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง สำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ TCI กลุ่ม 1 ได้

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนี
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล
Comments