แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และวิทยฐานะใหม่
(พ.ศ. 2560-2579)