ข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 
ข่าวในวงการศึกษา และการประกันคุณภาพ สำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใดใด

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement/creditbank
การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
(Digital Credit Bank System: DCBS)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/20yearnationaleducationplan
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) และวิทยฐานะใหม่

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement/newstandard9-11-62?pageUrlChanged=newstandard9-11-62

8 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์


https://drive.google.com/file/d/1LNtWW-BrA1oKt4hlvEIN8pRzvajoyiad/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cMYW-Sqr5nnOu1nULwqmboZQfnfNxSXD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HKI_hTuug4RD5n4OST9zGTLRIn7wnSLJ/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1YONvIBubuu-rpg0bJhV8AaL_y-6y9nyh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YFRMcJi_F6kSmasucGh-G6krrgpvQVxv/view?usp=sharing สรุป 1 นโยบายบริหารคุณภาพอุดมศึกษา (ศ. นพ. อุดม คชินทร)
https://drive.google.com/file/d/1mJCTqjj1_thkCnFu9oovjetzYa5xYvod/view?usp=sharing สรุป 2 นโยบายบริหารคุณภาพอุดมศึกษา (ศ. นพ. อุดม คชินทร) 

https://drive.google.com/file/d/12puSuuuw9q7lBH4DRTa_w_zfTpluy8sy/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.กิตตชัย) 
https://drive.google.com/file/d/13jYqsEzwdy39JX7H0au9IiejuhaM4QIw/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.ปานสิริ) 
https://drive.google.com/file/d/1OGbtO_kE7mvub0EDRja3Ogsg6z5G8u_4/view?usp=sharing ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณภาพตาเกณฑ์ EdPEx (รศ.ภญ.อุษณีย์) 
https://drive.google.com/file/d/1HKI_hTuug4RD5n4OST9zGTLRIn7wnSLJ/view?usp=sharing พ.ร.บ. สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันอย่างไร
         (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์) 
https://drive.google.com/file/d/1XGi9iStLefE2rfvtCi_WotmL_NmznyPz/view?usp=sharing Sandbox หนทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา
         (ผศ.ดร.ประเสริฐ) 
https://drive.google.com/file/d/1r8ia1iIIIE5CDK3V7mIAoKcL-tElqwT3/view?usp=sharing สรุปสัมมนา ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมยุคใหม่
         (ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ศ.ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ
         รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ขอขอบคุณ ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลโครงสร้างกระทรวงใหม่
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement/newministry?pageUrlChanged=newministry


https://drive.google.com/file/d/1AsffjVDA1xMeHdTFOqtm3Tu5RfCvFL_t/view?usp=sharing

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561


https://drive.google.com/file/d/1Gi5sPXSlolBELCssTzJCCuJtzOH6Ccfy/view?usp=sharing

                  มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางสู่การปฏิบัติhttps://drive.google.com/file/d/1obDlKU6vJf4JrGtJ-EsXloFEMJgBQLSL/view?usp=sharing
ร่าง พรบ.การอุดมศึกษา
พ.ศ...
ที่มา: www.matichon.co.th


https://drive.google.com/file/d/1UXW1X-MUhXo7i-lX8U8D96tN3hqQwTJg/view?usp=sharing
ร่าง พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ....
ที่มา: www.matichon.co.th


https://drive.google.com/file/d/1o5u5SiyuGp3xTO02I-ZkGfz2hQlUlQMM/view?usp=sharing

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

https://drive.google.com/file/d/1RahVFj2FHbcZhcYKL9IDKk3gTsub5DiQ/view?usp=sharing

ราชกิจจานุเบกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTXdncF9IeW9IcW8/view?usp=sharing

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560 แผนผังตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน (QA Mind map)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/qa/dept-map

Mind map (ผศ.ธงชัย)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ หลักสูตร
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/qa/fac-map


Mind map (ผศ.ธงชัย)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ คณะ
 รวมกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJT25NZzdfRkZvVTA/view?usp=sharing

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 • มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ เมษายน 2554 - กรกฎาคม 2556
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJV2FUYzlyalppdkU/view?usp=sharing เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

 มาตรฐานการจัดกลุ่มการศึกษาสากล
      International Standard Classification of Education (ISCED)
http://www.cupt-thailand.net/home.php


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
  งานสื่อสารประกันคุณภาพ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


  https://drive.google.com/file/d/1e92RHRvLK__jjc1nC-Zwh1nxleeO8rYc/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1a6jerRYHPgAtCd1nsjRxoWiu3PlgBkzs/view?usp=sharing


  https://sites.google.com/a/birdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq0gN0-KHYpAXuABcAZJ-6V2ici7iqRb/view?usp=sharingm.com/birdkm/education/Screen%20Shot%202019-05-26%20at%2011.30.59.png

  รายงานการปฏิรูปอุดมศึกษา

  https://drive.google.com/file/d/16OmXtogSZ5wzfflPesBRLGIStvMkyhaD/view?usp=sharing

  รายงานการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย


  การตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติใน EEC
  https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTnp3VDdKZmFZZzg/view?usp=sharing

  โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการ
  ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่


   บทความพิเศษ
  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   อดีตผู้อำนวยการ สมศ.        
  1. มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพ
  2. เอกลักษณ์สถานศึกษา
  3. อุปนิสัยการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. 1 ช่วย 9 ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา
  5. การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน
  6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  7. การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่
  8. กุญแจ 3 ดอก ไขสู่การพัฒนาคุณภาพ
  9. เก่ง ดี งาม
  10. คุณภาพศิษย์ เป้าหมายการประเมิน
  11. ตัวบ่งชี้ 3 มิติ
  12. ทูตคุณภาพ กัลยาณมิตรแท้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษา
  13. นักเรียน ครู อาจารย์ กับบทบาทประกันคุณภาพ
  14. บทบาท สมศ.กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
  15. ลดภาระ สร้างกัลยาณมิตร
  16. วัฒนธรรมคุณภาพ
  17. ศิลปะและวัฒนธรรม กับการพัฒนาสังคม
  18. ศิลปและวัฒนธรรมทูตคุณภาพ ผู้ประเมินคุณภาพรอบสาม
  19. อัตลักษณ์ผู้เรียน


  ความหมายของการศึกษา  ความหมายของการเรียนรู้  ความแตกต่างของ Outcome และ Output  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
  กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551, 2553

  ระบบและกลไก
  ความหมายที่แตกต่าง

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
  ความหมายที่แตกต่าง

  การมีส่วนร่วม
  ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษา
  ระบบคุณภาพอื่น  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/5-s

  กิจกรรม 5ส
  1 สะสาง 2 สะดวก 3 สะอาด 4 สร้างมาตรฐาน 5 สร้างนิสัย
   

  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/kaizen
  คุณภาพ KAIZEN
  MUDA, MURA และ MURI ในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
  สาเหตุของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  Confort zone
  ถิ่นอับเฉา

  คนส่วนใหญ่มักดำรงตนตามสบาย มีความสุขกับถิ่นที่สุขกายสบายใจ
  ในกรอบที่คุ้นชินของตน (comfort zone)
  ไม่พร้อมที่จะออกเผชิญโลก เกรงกลัวและขาดความกล้าหาญ
  ต่อความท้าทายใดใด (fear zone)
  พวกเขาลืมไปว่า การหลุดพ้นจากความกลัว เป็นเส้นทางการเรียนรู้
  และประสบการณ์ใหม่ (Learning zone)
  สู่การเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณและการงานทั้งปวง (growth zone)

  การจมอยู่กับกรอบที่เคยชิน ด้วยความหวาดกลัวต่อความเป็นไปของสังคม
  ย่อมไม่ต่างกับการดำรงอยู่ในถิ่นอับเฉา
  เสมือนกบที่ไม่อาจสร้างศักยภาพที่ดีแก่ตนนอกกะลาได้
  นับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเอง เยาวชน และสังคม
  และจะเลวร้ายเป็นทวีคูณ หากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับ
  คุณครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา.

  15 พฤษภาคม 2562