ข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 
ข่าวในวงการศึกษา และการประกันคุณภาพ สำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา และประกันคุณภาพ

โครงสร้างกระทรวงใหม่
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement/newministry?pageUrlChanged=newministry


http://www.mua.go.th

สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


https://drive.google.com/file/d/1LNtWW-BrA1oKt4hlvEIN8pRzvajoyiad/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YFRMcJi_F6kSmasucGh-G6krrgpvQVxv/view?usp=sharing
เอกสารสรุป นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1cMYW-Sqr5nnOu1nULwqmboZQfnfNxSXD/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1AsffjVDA1xMeHdTFOqtm3Tu5RfCvFL_t/view?usp=sharing

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1Gi5sPXSlolBELCssTzJCCuJtzOH6Ccfy/view?usp=sharing

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และแนวทางสู่การปฏิบัติ


https://drive.google.com/file/d/1obDlKU6vJf4JrGtJ-EsXloFEMJgBQLSL/view?usp=sharing
ร่าง พรบ.การอุดมศึกษา
พ.ศ...
ที่มา: www.matichon.co.th


https://drive.google.com/file/d/1UXW1X-MUhXo7i-lX8U8D96tN3hqQwTJg/view?usp=sharing
ร่าง พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ....
ที่มา: www.matichon.co.th


https://drive.google.com/file/d/1o5u5SiyuGp3xTO02I-ZkGfz2hQlUlQMM/view?usp=sharing

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

https://drive.google.com/file/d/1RahVFj2FHbcZhcYKL9IDKk3gTsub5DiQ/view?usp=sharing

ราชกิจจานุเบกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTXdncF9IeW9IcW8/view?usp=sharing

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560 แผนผังตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน (QA Mind map)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/qa/dept-map

Mind map (ผศ.ธงชัย)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ หลักสูตร
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/qa/fac-map


Mind map (ผศ.ธงชัย)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ คณะ
 รวมกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJT25NZzdfRkZvVTA/view?usp=sharing

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 • มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ เมษายน 2554 - กรกฎาคม 2556
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJV2FUYzlyalppdkU/view?usp=sharing เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

 มาตรฐานการจัดกลุ่มการศึกษาสากล
      International Standard Classification of Education (ISCED)
http://www.cupt-thailand.net/home.php


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness


  http://www.onesqa.or.th/th/index.php

  สำนักรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


  https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTnp3VDdKZmFZZzg/view?usp=sharing

  โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการ
  ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

   บทความพิเศษ
  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   อดีตผู้อำนวยการ สมศ.        
  1. มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพ
  2. เอกลักษณ์สถานศึกษา
  3. อุปนิสัยการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. 1 ช่วย 9 ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา
  5. การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน
  6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  7. การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่
  8. กุญแจ 3 ดอก ไขสู่การพัฒนาคุณภาพ
  9. เก่ง ดี งาม
  10. คุณภาพศิษย์ เป้าหมายการประเมิน
  11. ตัวบ่งชี้ 3 มิติ
  12. ทูตคุณภาพ กัลยาณมิตรแท้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษา
  13. นักเรียน ครู อาจารย์ กับบทบาทประกันคุณภาพ
  14. บทบาท สมศ.กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
  15. ลดภาระ สร้างกัลยาณมิตร
  16. วัฒนธรรมคุณภาพ
  17. ศิลปะและวัฒนธรรม กับการพัฒนาสังคม
  18. ศิลปและวัฒนธรรมทูตคุณภาพ ผู้ประเมินคุณภาพรอบสาม
  19. อัตลักษณ์ผู้เรียน


  ความหมายของการศึกษา  ความหมายของการเรียนรู้  ความแตกต่างของ Outcome และ Output  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
  กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551, 2553

  ระบบและกลไก
  ความหมายที่แตกต่าง

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
  ความหมายที่แตกต่าง

  การมีส่วนร่วม
  ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษา
  ระบบคุณภาพอื่น  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/5-s

  กิจกรรม 5ส
  1 สะสาง 2 สะดวก 3 สะอาด 4 สร้างมาตรฐาน 5 สร้างนิสัย
   

  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/kaizen
  คุณภาพ KAIZEN
  MUDA, MURA และ MURI ในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
  สาเหตุของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ