624001 หลักการบริหาร
(Principles of Management)คำอธิบายรายวิชา

Course Description


แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุมเอกสารบรรยายBook / Reference


 เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม / Case Study

524109/624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Information System in Human Resource Management)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPoint

https://drive.google.com/file/d/1nsApRLNLbEU149V3iVhGGUjQFtaEoczB/view?usp=sharing


    เอกสารอ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา
    (Supplementary & Case Study)