PC-MIDTERMEXAM

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ข้อสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ
รหัสวิชา 526103 ชื่อวิชา การวางแผนและการควบคุม จำนวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
สอบวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8:30 – 10:30 น. (2 ชั่วโมง)

คำชี้แจง

แบบทดสอบมี 4 ข้อ ให้ทำทุกข้อ โดย "เขียนด้วยลายมือ" เท่านั้น

ส่งภาพกระดาษคำตอบ ระหว่างเวลา 9:00 - 11:00 . (ส่งช้า จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 1 คะแนน)

ส่งภาพกระดาษคำตอบได้ ไม่เกินข้อละ 5 หน้ากระดาษ A4

ส่งภาพกระดาษคำตอบ ผ่านฟอร์มนี้เท่านั้น (ไม่รับคำตอบจากช่องทางอื่น)

คำตอบที่เหมือนกันเกิน 80% ถือว่าทุจริต ปรับ 0 ทั้งคู่ข้อที่ 1 การวางแผน และการควบคุม มีความสำคัญ และประโยชน์ต่อองค์การ และพนักงาน อย่างไร  (5 คะแนน)


ข้อที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์การ อย่างไร  (5 คะแนน)


ข้อที่ 3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน นศ. คิดว่า ควรใช้เครื่องมือใดในการวางแผน และใช้เครื่องมือใดในการควบคุม จงอธิบายแต่ละเครื่องมือที่ นศ. เลือกใช้ ว่าดีอย่างไร  (10 คะแนน)


ข้อที่ 4 การตัดสินใจที่ผิดพลาด เกิดจากสาเหตุใดบ้าง และจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร  ให้ นศ. ใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างในการอธิบายข้อนี้  (5 คะแนน)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์

ผู้ออกข้อสอบ