ประกาศ มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส


ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส

       
https://drive.google.com/file/d/1DSNrNNgqPq-riAVyK37dp_qrxTu-H5ZQ/view?usp=sharing


   การเรียนการสอน และการสอบ   
สำหรับผู้ที่เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ เท่านั้น

1. การเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป
    จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
2. นศ. ต้องเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  LINE  ชื่อ COVID ระบบสารสนเทศฯ
3. รูปแบบการเรียนการสอน :
     3.1 นศ. แสดงตนตามเวลาเรียนปกติ ในห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams - รหัสห้องเรียน: 4xrrd7b
     3.2 นศ. สามารถสื่อสารกับอาจารย์ ผ่าน MS Teams หรือ กลุ่มไลน์ที่กำหนด

4. รูปแบบการวัดผลสอบ :
    4.1 อาจารย์ มอบหมายงานประจำสัปดาห์/ ข้อสอบ บนกลุ่มไลน์ที่กำหนด
    4.2 นศ. เขียนงานที่ได้รับมอบหมาย/ คำตอบ ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษรายงาน หรือ A4
    4.3 แปลงกระดาษคำตอบนั้น ให้เป็นไฟล์ภาพ (ถ่ายรูปกระดาษตำตอบที่เขียน) หรือ PDF แนบส่งให้อาจารย์
          ผ่านช่องทาง Google form ที่กำหนด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อทดลองส่งด้วย Google Form)
    4.4 นศ. ต้องทำงานที่มอบหมาย/ ข้อสอบ และจัดส่ง ภายในวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
          (หากไม่ส่งตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่า นศ. ไม่ได้ส่งงาน หรือ ขาดสอบ)

5. เริ่มเรียนออนไลน์วิชานี้ ตั้งแต่ อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


   กลุ่มไลน์ และห้องเรียนออนไลน์   
ให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม  LINE  ตามรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียน
กลุ่ม  LINE  จะใช้ชื่อว่า [COVID <ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย>]

 เข้ากลุ่ม  LINE  วิชา 526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยสแกน หรือคลิ๊กที่ QR Code ต่อไปนี้ 
(ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เข้าร่วมกลุ่ม ถูกต้องตามรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน)

http://line.me/ti/g/kgWSgyUL4S
 เข้าห้องเรียนออนไลน์ 526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รหัสห้องเรียน MS Teams: 4xrrd7b


เอกสารบรรยายBook / Keynote   งานมอบหมาย และ การสอบ   
526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ |  รหัสห้องเรียน: 4xrrd7b 


 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 1 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น. 

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 2 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.  

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 3 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น. 

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 4 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น. 

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 5 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น. 

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < ตอบคำถามท้ายบทที่ 6 >  รับฟอร์มส่งงานที่นี่
     ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น. 


 งานทดสอบกลางภาค :   รับข้อสอบที่นี่
     สอบวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 11:30 - 13:30 น.

 งานทดสอบปลายภาค :  รับข้อสอบที่นี่
     สอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 16:15 - 19:15 น


กลับไปหน้าเนื้อหารายวิชา