ประกาศ มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส


ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส

       
https://drive.google.com/file/d/1DSNrNNgqPq-riAVyK37dp_qrxTu-H5ZQ/view?usp=sharing


   การเรียนการสอน และการสอบ   
สำหรับผู้ที่เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ เท่านั้น

1. การเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป
    จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ (ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน)
2. นศ. ต้องเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  LINE  ของแต่ละวิชา  (กลุ่มไลน์ชื่อ [COVID <ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย>])
3. รูปแบบการเรียนการสอน :
     3.1 นศ. แสดงตนตามเวลาเรียนปกติ โดยพิมพ์ ระหัส และชื่อสกุลตนเอง โพสในกลุ่มไลน์ที่กำหนด
     3.2 นศ. ศึกษาเนื้อหา/บทเรียนได้จาก เว็ปไซต์นี้
     3.3 นศ. สามารถสื่อสารกับอาจารย์ ผ่านกลุ่มไลน์ที่กำหนด
4. รูปแบบการวัดผลสอบ : สอบตามปฏิทินที่กำหนด
    4.1 อาจารย์ มอบหมายงาน/ แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ โพสให้ นศ. ผ่านกลุ่มไลน์ของแต่ละวิชา
            (ตามตารางเรียนในสัปดาห์/ ตารางสอบที่กำหนด)
    4.2 นศ. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ โดยเขียนคำตอบ หรือพิมพ์
          บนกระดาษพื้นขาวทั่วไป ไม่เกิน A4 แต่การสอบ ต้องเขียน เท่านั้น
    4.3 นศ. แปลงกระดาษคำตอบนั้น ให้เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF แนบส่งให้อาจารย์
          ผ่านช่องทาง Google form (ทดลองการรับ-ส่งคำตอบ) (แนะนำให้ นศ. ทุกคนทำ)
    4.4 นศ. ต้องทำงานที่มอบหมาย/ แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ และจัดส่ง ภายในวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
            (หากไม่ส่งตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่า นศ. ไม่ได้ส่งงาน หรือ ขาดสอบ)
5. ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 มีการเปิดห้องเรียนออนไลน์    


   กลุ่มไลน์ และห้องเรียนออนไลน์   
ขอให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม  LINE  ตามรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียน
กลุ่ม  LINE  จะใช้ชื่อว่า [COVID <ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย>]

โดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ หรืออ่าน QR Code ด้านล่าง ต่อไปนี้
524001 และ 624001 วิชาหลักการบริหาร | กลุ่มLINE: COVID หลักการบริหาร | MS Teams: 06m814y
526203 วิชาการบริหารความหลากหลาย | กลุ่มLINE: COVID การบริหารความหลากหลาย | MS Teams: y6ayo5e
526103 วิชาการวางแผนและการควบคุม | กลุ่มLINE: COVID การวางแผนและการควบคุม | MS Teams: 0vvvwak

http://line.me/ti/g/PSI0RD0xN1   http://line.me/ti/g/aCadkiEbWw   http://line.me/ti/g/pDEdPtx6O7
(อ่านด้วยกล้อง หรือ Click ที่ QR Code)
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เข้าร่วมกลุ่ม ถูกต้องตามรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน 


   งานมอบหมาย และ การสอบ   
524001/ 624001 หลักการบริหาร  | MS Teams Code: 06m814y

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทที่ 6 >    ส่งคำตอบที่นี่
     วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.  

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทที่ 7-8 >    ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทที่ 9 >    ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทที่ 10 >     ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานทดสอบปลายภาค :       ส่งคำตอบที่นี่   
     วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ส่งภายในเวลา 13:00 - 16:00 น.    


526203 การบริหารความหลากหลาย  | MS Teams Code: y6ayo5e

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปส่วนที่ 3     ส่งคำตอบที่นี่
     วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.  

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทความที่ 1-2     ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทความที่ 3-4 >    ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทความที่ 5-6 >     ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < สรุปบทความที่ 7-8 >     ส่งคำตอบที่นี่ 
     วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 16:00 น.

 งานทดสอบปลายภาค :          ส่งคำตอบที่นี่   
     วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ส่งภายในเวลา 13:00 - 16:00 น.526103 การวางแผนและการควบคุม  | MS Teams Code: 0vvvwak

 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < แบบทดสอบกลางภาค บทที่ 1-6 >   ส่งคำตอบที่นี่    (ปิดรับแล้ว)
     วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563  ส่งภายในเวลา 12:00 น.

 งานทดสอบกลางภาค < ข้อสอบกลางภาค >    ส่งคำตอบที่นี่       (ปิดรับแล้ว : 11:10 น.)
     วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ส่งคำตอบภายใน 9:00 - 11:00 น. (ส่งช้าจะถูกตัด นาทีละ 1 คะแนน)


 งานมอบหมายประจำสัปดาห์ : < แบบทดสอบปลายภาค บทที่ 7-13 >   ส่งคำตอบที่นี่
     วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563  ส่งภายในเวลา 12:00 น. 

 งานทดสอบปลายภาค :  < ข้อสอบปลายภาค >     ส่งคำตอบที่นี่   
     วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ส่งภายในเวลา 12:00 - 15:00 น.    


กลับไปหน้าเนื้อหารายวิชา