ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560
(10 มิถุนายน 2561 - 29 กรกฎาคม 2561)

526203 การบริหารความหลากหลาย
(Diversity Management)


นักศึกษากลุ่ม 
M11 / T11  ห้องเรียน 508  
วัน อาทิตย์  เวลา 08:00-13:30 น.

 
10 มิถุนายน 2561  เปิดภาคเรียน 

 
1 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาค (Midterm) 
 
29 กรกฎาคม 2561 สอบปลายภาค (Final) คำอธิบายรายวิชา 
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบูรณาการความแตกต่าง และความหลากหลาย อันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา ประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่เอกสารบรรยาย
Book / Keynote / PowerPoint


                      https://drive.google.com/file/d/1HHNJd6DYO_79_ZMcNuY1hlL5tKpN9NZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLOEJNWWxFNG85cU0/view?usp=sharingYouTube Video