2561

สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี


          

524104
พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behavior)

คำอธิบายรายวิชา
Course Description
https://drive.google.com/file/d/1OJVhvWNEPIIovS0rXEhRwecXHdUxv2Kw/view?usp=sharing

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การโดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ  

เอกสารบรรยาย                           
นศ.รับฟรี หนังสืออ่านนอกเวลา
   Keynote / PowerPoint

       สอบกลางภาค    
        สอบปลายภาค    

524109/624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Information System in Human Resource Management)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPoint

https://drive.google.com/file/d/1nsApRLNLbEU149V3iVhGGUjQFtaEoczB/view?usp=sharing

       สอบกลางภาค    
        สอบปลายภาค    

  626101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  (Human Resource Management)
  คำอธิบายรายวิชา
  Course Description

  วิชาบังคับก่อน: 
  สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

  แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   

  เอกสารบรรยายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     Keynote / PowerPoint
  626103 การวางแผนและการควบคุม
  (Planing and Control)
  นักศึกษากลุ่ม 201 ห้องเรียน 414     วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.  คำอธิบายรายวิชา
  Course Description

  วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
  แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน  


  เอกสารบรรยาย  Book / Reference
  https://drive.google.com/file/d/1Un5QsOljeFQRppgdD9hxTYvPqVDSkI9S/view?usp=sharing

     

     


   624001 หลักการบริหาร
   (Principles of Management)   คำอธิบายรายวิชา

   Course Description


   แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม   เอกสารบรรยาย   Book / Reference


   • สอบกลางภาค 
   • บทที่ 6 การจัดองค์การ 
   • บทที่ 7 การนำและการจูงใจ 
   • บทที่ 8 การบริหารทีมงาน 
   • บทที่ 9 การสื่อสาร 
   • บทที่ 10 การควบคุม 
   • สอบปลายภาค 
    เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม / Case Study


   เอกสารอ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา
   (Supplementary & Case Study)
   กลับไปภาคการศึกษาปัจจุบัน https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/