2559


สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/2559

524109
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
Human Resource Management Information System
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความต้องการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์


กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน 201 ห้อง 509
 • วันเรียน: พ. 11 ม.ค. - 2 พ.ค. 60
 • สอบกลางภาค: ศ. 3 มี.ค. 60
 • สอบปลายภาค: อ. 9 พ.ค. 60
เอกสารบรรยาย
Book / Keynote - PowerPoint


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJVTlXNDRIcHFLVHM/view?usp=sharing

หนังสือประกอบการบรรยาย
จำหน่ายที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
ราคา 120.- บาท
หรือ Click ที่ปกเพื่อ Download สารบัญ

526101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRM)
Human Resource Management
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ระเบียบวินัยและการร้องทุกข์ การสร้างบรรยากาศในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานกำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน 202 ห้อง 503
 • วันเรียน: ศ. 13 ม.ค. - 19 พ.ค. 60
 • สอบกลางภาค: พฤ. 2 มี.ค. 60
 • สอบปลายภาค: ส. 20 พ.ค. 60เอกสารบรรยาย
Book / Keynote / PowerPoint

หนังสือประกอบการบรรยาย
จำหน่ายที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
ราคา 100.- บาท
BLOCK COURSE #1

524215
การบริหารความหลากหลาย
(Diversity Management)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบูรณาการความแตกต่าง และความหลากหลาย อันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา ประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่

กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน S10 ห้อง 509 (SK)
 • วันเรียน: อา. 8 ม.ค.- 26 มี.ค. 60
 • สอบกลางภาค: อา. 29 ม.ค. 60
 • สอบปลายภาค: อา. 5 มี.ค. 60

เอกสารบรรยาย
Book / Keynote / PowerPoint

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJVUNYU3hodzBMSVE/view?usp=sharing


ความเท่าเทียม (Equality) กับ
ความเป็นธรรม หรือ ยุติธรรม (Equity)


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJOUh3UE5xc0htUnc/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการบรรยาย
รับแจกฟรี ที่ห้องเรียน
หรือ Click ที่ปกเพื่อ Download ทั้งเล่มBLOCK COURSE #3

524104
พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behavior)


คำอธิบายรายวิชา
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJQ1lnZDh1U3RtVlE/view?usp=sharing
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การโดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน H31 ห้อง 508
 • วันเรียน: อา. 14 พ.ค.- 4 มิ.ย. 60
 • สอบกลางภาค: ส. 27 พ.ค. 60
 • สอบปลายภาค: ส. 10 มิ.ย. 60
หนังสือประกอบการบรรยาย   
จำหน่ายที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3   
ราคา 150.- บาท   
หรือ Click ที่ปกเพื่อ Download สารบัญ   

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPoint
เอกสารอ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา Supplementary & Case Study
524109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
526101 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 524215 การบริหารความหลากหลาย และ
524104 พฤติกรรมองค์การกลับไปภาคการศึกษาปัจจุบัน https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/