2558


ภาคการศึกษาที่ 2/2558


 524109 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management Information System)
HRMIS

อธิบายรายวิชา

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความต้องการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์


กำหนดการบรรยาย


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSkJMNEE1RUhZMHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSkJMNEE1RUhZMHc/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการบรรยาย

ขอขอบคุณ อาจารย์สมนึก ปิตะกนกพันธ์
ผู้สนับสนุนข้อมูลเอกสารประกอบการบรรยาย บทที่ 1-16 

 บทที่ 14 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์     เอกสารบรรยาย 


PowerPoint ประกอบการบรรยาย

 ตั้งแต่บทที่ 2 เป็นต้นไป ใช้เอกสาร 16 บท ที่ให้สำเนาไว้ 
 524001 หลักการบริหาร 
(Principles of Management)

อธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม กลุ่มเรียน
และห้องบรรยาย


 กลุ่ม C31  ห้องบรรยาย 413
     เปิดเรียน  อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 (08:00 - 18:10 น.)
     สอบกลางภาค  เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 (18:00 - 20:00 น.)
     สอบปลายภาค  เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 (17:00 - 20:00 น.)


ตำราประกอบการบรรยาย

กำหนดการบรรยาย

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJX0VmS01DRGVyZ3c/view?usp=sharing


เอกสารประกอบการบรรยาย

 Keynote / PowerPointเอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม
และกรณีศึกษา

 Case Study

เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
Supplementary & Case Study)ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารอ้างอิง (วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  1. าจารย์สมนึก ปิตะกนกพันธ์
  2. http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5128209/1/index1.htm
  3. https://www.gotoknow.org/posts/324159
  4. ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html
  5. http://elearning.doubleapaper.com/webboard_topic.asp?nID=246
  6. http://www.hrsocietymag.com/