2557


ปีการศึกษา 2557

     520006 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  (Information Technology for Business)

                                                                                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2558  |  14:35 น.

ตารางเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ
คาบที่ 1-3 09:00-12:00 น. |  คาบที่ 4-6 13:00-15:00 น. |  คาบที่ 7-9 15:00-17:00 น. |  คาบที่ 10-12  18:00-21:00 น. (แก้ไขเวลา)
รายชื่อนักศึกษา กลุ่ม 103106206A01108 และ 208

     วันสอบปลายภาค 
  • นักศึกษา ภาคปกติ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
  • นักศึกษา ภาคค่ำ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558

     Download เอกสารประกอบการบรรยาย
       (หากไม่สามารถ Download ได้ ให้ใช้ Google Chrome)
      YouTube   Video แนะนำ/ทบทวนบทเรียน
โดย อ.ปรียา ตันเจริญรัตน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

      MOS Olympic
      MOS Olympic คือการทดสอบความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office (Microsoft Office Specialist)
        มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการสอบกลางภาคตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังรายชื่อที่นี่ ได้รับโอกาสในการทดสอบนี้
        โดยผลการทดสอบ จะเป็น 10% ของคะแนนภาคปฏิบัติ Lab.Test. 15+10 (MOS) ดังภาพการประเมินด้านล่างนี้


เกณฑ์การให้คะแนนเก็บเพิ่มจาก MOS 10 คะแนน (แก้ไข) 
 
  • คะแนน MOS 0-100 ได้คะแนน Lab.Test = 0
  • คะแนน MOS 101-300 ได้คะแนน Lab.Test = 5
  • คะแนน MOS 301-450 ได้คะแนน Lab.Test = 7
  • คะแนน MOS 451-600 ได้คะแนน Lab.Test = 10
  • คะแนน MOS 601-1000 ได้คะแนน Lab.Test = 10+Lab.Test 15


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJZzhhNm9ZMEhqMW8/view?usp=sharing
ตำราประกอบการบรรยาย 520006