2555

ปีการศึกษา 2555


     500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
      สำหรับ นศ. ที่เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ ห้อง 608 ให้อ่านเอกสารเพิ่มเติม 6 ชุด โดย Download ที่ "เอกสารอ่านประกอบ" ด้านล่าง
     เอกสารอ่านประกอบ (นักศึกษาที่เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ ห้อง 608)