ภาคการศึกษาที่ 1/2560
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJd0h4QWF3UUpVRHM/view?usp=sharing
526102 พฤติกรรมองค์กา
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
นักศึกษากลุ่ม 001/101 ห้องเรียน 415 เวลา 9:00-12:00 น.
(สิงหาคม - ธันวาคม)คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การโดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
 

เอกสารบรรยายวิชา พฤติกรรมองค์การ
   Keynote / PowerPoint
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJaTVncjRnSmRrSGs/view?usp=sharing

Block Course

ภาคสมทบ
(นักศึกษาวันอาทิตย์)

ดูรายละเอียด
ด้านล่าง
BLOCK COURSE #1 (บ่าย)

624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management)
นักศึกษากลุ่ม H11 ห้องเรียน 416 เวลา 13:45-19:00 น.
(สิงหาคม - ตุลาคม)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

เอกสารบรรยายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   Keynote / PowerPoint


BLOCK COURSE #2 (เช้า-บ่าย)
(ตุลาคม - พฤศจิกายน)


624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
นักศึกษากลุ่ม H21 (เช้า) ห้องเรียน 606 เวลา 8:00-13:30 น.

626109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Information System in Decision making)
นักศึกษากลุ่ม M21-22 (บ่าย) ห้องเรียน 509 เวลา 13:45-19:00 น.
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPointBLOCK COURSE #3
(ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561)


626103 การวางแผนและการควบคุม (Planning and Control)
นักศึกษากลุ่ม T31 ห้องเรียน 505 เวลา 8:00-18:10 น.


วันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 ธันวาคม 2560 
สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 

วันอาทิตย์ที่ 17 และ 24 ธ.ค. 2560
สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน


  

เอกสารบรรยาย
   Book / Reference