1-2559


ภาคการศึกษาที่ 1/2559

500401
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
Computer in daily life
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การจัดหา การเลือกใช้ การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เทคนิกการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาและการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และข้อมูล การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม

กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน BLOCK 1 Course (S10)
 • วันเรียน: อา. 14 ส.ค.- 2 ต.ค. 59
 • สอบกลางภาค: อา. 4 ก.ย. 59
 • สอบปลายภาค: อา. 2 ต.ค. 59
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTXNhc0o3ZV84Q3M/view?usp=sharing


กลุ่มเรียน ปกติ (102)
 • วันเรียน: พ. 17 ส.ค.- 30 พ.ย. 59
 • สอบกลางภาค: ส. 8 ต.ค. 59 | 14:30-16:30
 • สอบปลายภาค: ศ. 9 ธ.ค. | 13:00-16:00
 • เฉพาะกลุ่ม 102 ให้จัดซื้อ Sheet ณ ร้าน "เฟื่องฟ้า" ข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารบรรยาย
Keynote / PowerPoint


เอกสารข้างล่างนี้
ใช้เฉพาะ นศ. วันอาทิตย์ (กลุ่ม S10) เท่านั้น


เอกสารอ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา
(Supplementary & Case Study)


524001
หลักการบริหาร
Principle of Management
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม

กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน 
ปกติ (201 และ 101)
 • วันเรียน (กลุ่ม 201): อ. 16 ส.ค.- 6 ธ.ค. 59
 • วันเรียน (กลุ่ม 101): ศ. 19 ส.ค.- 9 ธ.ค. 59
 • สอบกลางภาค: พ. 5 ต.ค. 59 | 9:00-11:00
 • สอบปลายภาค: อ. 13 ธ.ค. | 9:00-12:00
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJSmxENTczbFJDTk0/view?usp=sharingกลุ่มเรียน BLOCK 3 Course
 (T32)
 • ห้องบรรยาย 506 อาคารเรียนรวม ชั้น 5
 • วันเรียน: อา. 4 - 25 ธ.ค. 59
 • สอบกลางภาค: ส. 17 ธ.ค. 59
 • สอบปลายภาค: ส. 7 ม.ค. 60
https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJZm93QnlfcE40LUk/view?usp=sharing

เอกสารบรรยาย
Keynote / PowerPoint


524109
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความต้องการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กำหนดการบรรยาย
Lecture Schedule

กลุ่มเรียน BLOCK 2 Course (H21)
 • วันเรียน: อา. 9 ต.ค.- 27 พ.ย. 59
 • สอบกลางภาค: อา. 30 ต.ค. 59
 • สอบปลายภาค: อา. 27 พ.ย. 59

เอกสารบรรยาย
Sheets

เอกสารบรรยาย
Keynote / PowerPoint

เอกสารอ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา Supplementary & Case Study
524001 วิชาหลักการบริหาร และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
524109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)