1-2558


ภาคการศึกษาที่ 1/2558

          524001 หลักการบริหาร
     500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
     ตารางบรรยาย 524001 หลักการบริหาร กลุ่ม/ผู้บรรยายอื่น
     PowerPoint 524001 หลักการบริหาร สำหรับผู้สอน 

ประกาศ รายงานกลุ่ม
ให้นักศึกษาจัดส่งรายงานกลุ่ม โดยไม่ต้องนำเสนอหน้าห้องเรียน ดังนี้

1. จัดทำรูปเล่ม (ปก คำนำ เนื้อหา แหล่งอ้างอิง) ส่งที่ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 และ
2. แปลงรายงานให้อยู่ในรูป PDF File ส่งที่อีเมล thongchai@birdkm.com

ระบุ หมายเลขกลุ่ม และ กลุ่มเรียน เช่น งานกลุ่ม 8 กลุ่มเรียน 203 ที่ช่องหัวข้อ/Subject ของอีเมล์ก่อนส่งทุกครั้ง

ส่งได้ ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2558
นักศึกษาสามารถอ่าน/ตรวจสอบการส่ง ได้ที่ birdKM.com/casestudy หรือ 
 524001 หลักการบริหาร 
(Principles of Management)

อธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม 


 กลุ่ม N14  ห้องเรียน 410
     เปิดเรียน (กลุ่ม N14) อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
     สอบกลางภาค  อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
     สอบปลายภาค  อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
 PowerPoint
 เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม / Case Study
    กำหนดการบรรยาย กลุ่ม N14
 กลุ่ม 204 ห้องเรียน 411
 กลุ่ม 206 ห้องเรียน 510
     เปิดเรียน (กลุ่ม 204) ศุกร์ 21 สิงหาคม 2558
     เปิดเรียน (กลุ่ม 206) เสาร์ 22 สิงหาคม 2558
     สอบกลางภาค 13-18 ตุลาคม 2558
     สอบปลายภาค  8-20 ธันวาคม 2558

     นำเสนองานกลุ่มวันศุกร์  27 พฤศจิกายน 2558 
     นำเสนองานกลุ่มวันเสาร์  28 พฤศจิกายน 2558 

 PowerPoint
 เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม / Case Study
    กำหนดการบรรยาย กลุ่ม 204 และ 206 500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 
(Computer in Daily Life)

อธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การจัดหา การเลือกใช้ การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เทคนิกการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาและการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และข้อมูล การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม กลุ่ม 203 ห้องเรียน 610
     เปิดเรียน (กลุ่ม 203) เสาร์ 22 สิงหาคม 2558
     สอบกลางภาค 13-18 ตุลาคม 2558
     สอบปลายภาค  8-20 ธันวาคม 2558
 เก็บตก เอกสารประกอบการบรรยาย
     (นศ. รับเอกสารรายสัปดาห์ ที่ร้านถ่ายเอกสารเฟื่องฟ้า)

 เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม
     (เฉพาะนักศึกษาที่เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ ห้อง 608 และผู้สนใจทั่วไป) กลุ่ม N21
     เปิดเรียน (กลุ่ม N21) อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2558
     สอบกลางภาค  อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2558
     สอบปลายภาค  อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558


      กำหนดการบรรยาย กลุ่ม N21 (Block 2) PowerPoint


Design elements Flowchart  นศ. ที่ยังไม่มีกลุ่ม/หัวข้อรายงาน
ให้ทำหัวข้อ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยนักศึกษาhttps://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJbWhIVWZaem1aZUE/view?usp=sharing

 กลับไปภาคการศึกษาปัจจุบัน https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/