ปีการศึกษา 2562      สนใจปีการศึกษาในอดีต ดูที่ Subpages (xx): ด้านล่างสุด
        


                                              

526102 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)


คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524101 หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การ โดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ


เอกสารบรรยาย                                                                                            
 Keynote / PowerPoint

       กลางภาค    
       ปลายภาค    

526103 การวางแผนและการควบคุม
(Planing and Control)คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน

526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Information System in Decision making)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


  https://drive.google.com/file/d/1qLSjQJX8tdvfS1vQyOMIjQkWGf88iGxf/view?usp=sharing
  526102 | 624104
  พฤติกรรมองค์การ

  https://drive.google.com/file/d/1wYSDoLx2692fAsrEHYsZIcZFpHAHIxfK/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1X3T4G4Q00Z8fsLFOt5Bbu8Z1ONtFgB-o/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1X3T4G4Q00Z8fsLFOt5Bbu8Z1ONtFgB-o/view?usp=sharing

  526103
  การวางแผน
  และการควบคุม

  https://drive.google.com/file/d/1PLYL2whXPppHy8t5-5Ogmzf-5ZsABrMf/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1PLYL2whXPppHy8t5-5Ogmzf-5ZsABrMf/view?usp=sharing

  526109
  ระบบสารสนเทศ
  เพื่อการตัดสินใจ

  https://drive.google.com/file/d/1nsApRLNLbEU149V3iVhGGUjQFtaEoczB/view?usp=sharing