สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
          
   https://drive.google.com/file/d/16gMym6dkGw7ZwfapmXY2shK5jQxZJj-O/view?usp=sharing

626101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

เอกสารบรรยายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   Keynote / PowerPoint526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Information System in Decision making)
624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Information System in Human Resource Management)


คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPoint    Block Course

    ภาคสมทบ
    (นักศึกษาวันอาทิตย์)

    ดูรายละเอียด
    ด้านล่าง