ปีการศึกษา 2562      สนใจปีการศึกษาในอดีต ดูที่ Subpages (xx): ด้านล่างสุด
        


                                              

624001 หลักการบริหาร
(Principles of Management)  2 /2562 คำอธิบายรายวิชา


Course Description


แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุมเอกสารบรรยายBook / Reference


       กลางภาค    
       ปลายภาค    


526203 การบริหารความหลากหลาย
(Diversity Management)   2 /2562    Block1 /2562 คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524101 หลักการบริหาร

การบูรณาการความแตกต่างและความหลากหลายอันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่เอกสารบรรยาย                                                                                            
 Keynote / PowerPoint

       กลางภาค    
       ปลายภาค    526103 การวางแผนและการควบคุม
(Planing and Control)    2 /2562    Block2 /2562 
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน


เอกสารบรรยาย
526102 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)  1-2/2562


คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524101 หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การ โดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ


เอกสารบรรยาย                                                                                            
 Keynote / PowerPoint

       กลางภาค    
       ปลายภาค    

526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Information System in Decision making)  1/2562
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


  https://drive.google.com/file/d/1DSNrNNgqPq-riAVyK37dp_qrxTu-H5ZQ/view?usp=sharing
  (2/2562)

  หนังสือประกอบการบรรยาย  526203
  การบริหาร
  ความหลากหลาย
  https://drive.google.com/file/d/1iRMHWxXifMR68RBX4AqxYnJXBCHWeKJv/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1iRMHWxXifMR68RBX4AqxYnJXBCHWeKJv/view?usp=sharing

  526102 | 624104
  พฤติกรรมองค์การ

  https://drive.google.com/file/d/1wYSDoLx2692fAsrEHYsZIcZFpHAHIxfK/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1X3T4G4Q00Z8fsLFOt5Bbu8Z1ONtFgB-o/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1X3T4G4Q00Z8fsLFOt5Bbu8Z1ONtFgB-o/view?usp=sharing

  526103
  การวางแผน
  และการควบคุม

  https://drive.google.com/file/d/1PLYL2whXPppHy8t5-5Ogmzf-5ZsABrMf/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1PLYL2whXPppHy8t5-5Ogmzf-5ZsABrMf/view?usp=sharing

  526109
  ระบบสารสนเทศ
  เพื่อการตัดสินใจ

  https://drive.google.com/file/d/1nsApRLNLbEU149V3iVhGGUjQFtaEoczB/view?usp=sharing