สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/summer60


          

526203 การบริหารความหลากหลาย
(Diversity Management)
นักศึกษากลุ่ม 201 ห้องเรียน 303     วันพฤหัสบดี เวลา 13:00-16:00 น.
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบูรณาการความแตกต่าง และความหลากหลาย อันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา ประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่เอกสารบรรยาย
Book / Keynote / PowerPoint


                      https://drive.google.com/file/d/1RDHlWxLJLGLri3BC36AcPymLjofUzNny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLOEJNWWxFNG85cU0/view?usp=sharing
   พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  เวทีเสวนา เรื่อง "ความเท่าเทียมระหว่างเพศ"


YouTube Video
กรณีศึกษา (Case Study)  


3 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ&CSR  (กรณีศึกษานี้ ยกเลิก เนื่องจากใช้บรรยายในชั้นเรียนแล้ว)

9. ความแตกต่างในองค์การกับยุทธวิธี  https://drive.google.com/file/d/1cGekzfeDydF_G3CosYRheauf6GdxokQ6/view?usp=sharing


626103 การวางแผนและการควบคุม
(Planing and Control)
นักศึกษากลุ่ม 201 ห้องเรียน 414     วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน  


เอกสารบรรยายBook / Reference

                 https://drive.google.com/file/d/1m9B2GTj4YTR7argrJFsMywp4tBP2R_vp/view?usp=sharing  

  • บทที่ 1 การบริหารจัดการ
  • บทที่ 2 การบริหารข้อมูลกับการวางแผนและควบคุม 
  • บทที่ 3 เครื่องมือการวางแผนและควบคุม
  • บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์
  • บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
  • บทที่ 6 การตัดสินใจ
  • บทที่ 7 เครื่องมือในการตัดสินใจ 
  • บทที่ 8 การควบคุม
  • บทที่ 9 การควบคุมทางการเงิน
  • บทที่ 10 เทคนิคการควบคุม
  • บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพ
  • บทที่ 12 การวางแผนและการควบคุมระดับสากล
  • บทที่ 13 การพัฒนาเพื่อการวางแผนและการควบคุม

    
    


  626101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  (Human Resource Management)
  นักศึกษากลุ่ม 201 ห้องเรียน 303      วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.

  คำอธิบายรายวิชา
  Course Description

  วิชาบังคับก่อน: 
  สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

  แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   

  เอกสารบรรยายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     Keynote / PowerPoint   Block Course

   ภาคสมทบ
   (นักศึกษาวันอาทิตย์)

   ดูรายละเอียด
   ด้านล่าง