ปีการศึกษา 2/2563                  
(แนะนำการเรียนการสอน เฉพาะผู้เรียนกับ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ เท่านั้น)


1. การเรียนการสอน สลับการเรียนการสอนด้วยระบบ Online และ Inclass  [เรียนออนไลน์วันไหนบ้าง?]

2. นศ. เข้าร่วมกลุ่ม  LINE  เพื่อการสื่อสาร ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  (คลิกตัวเลือกด้านล่าง เพื่อร่วมกลุ่ม หรือคลิก/ส่อง QR code ด้านข้าง)
http://line.me/ti/g/lAuYmRspRj      http://line.me/ti/g/OThuJMq17F
http://line.me/ti/g/MRE3hxpFsg       http://line.me/ti/g/vPeI6XxwQr
3. ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนออนไลน์ (MS Teams)
3.1 วิชา 526103 การวางแผนและการควบคุม ห้องเรียนปกติ 308 ห้องเรียนออนไลน์ mke361z วันอังคาร เวลา 09:00-12:00 น.
3.2 วิชา 626103 การวางแผนและการควบคุมกลยุทธ์ ห้องเรียนปกติ 510 ห้องเรียนออนไลน์ wsc95q4 วันอาทิตย์ 13:45-19:00 น.
3.3 วิชา 526203 การบริหารความหลากหลาย ห้องเรียนปกติ 303 ห้องเรียนออนไลน์ w1zzhp5 วันพุธ 13:00-16:00 น.
3.4 วิชา 526203 / 524215 การบริหารความหลากหลาย ห้องเรียนปกติ 512 ห้องเรียนออนไลน์ ui5ecsc วันอาทิตย์ 08:00-13:30 น.
3.5 วิชา 624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องเรียนปกติ 416 ห้องเรียนออนไลน์ hi91wz6 วันอาทิตย์ 13:45-19:00 น. 


4. รูปแบบ และเงื่อนไขการวัดผลการเรียน
4.1 ส่งงานที่มอบหมาย หรือกระดาษคำตอบ ผ่าน Google form ตามเวลาที่กำหนด  [ทดลองใช้งาน Google Form
4.2 ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนบรรยาย) คำตอบที่เหมือนกันมากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าทุจริต ปรับ 0 คะแนน ทั้งคู่
4.3 การวัดผล งานมอบหมาย  20  คะแนน | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน  25  สอบกลางภาค  25  สอบปลายภาค  30  คะแนน 


 526103 / 626103 การวางแผนและการควบคุมฯ 

คำอธิบายรายวิชา

Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน

526203 / 624215 การบริหารความหลากหลาย

คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 524101 หลักการบริหาร
การบูรณาการความแตกต่างและความหลากหลายอันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่


เอกสารบรรยาย
Keynote624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เอกสารบรรยาย 
Keynote / PowerPoint

 
งานมอบหมายนอกห้องเรียน (20 คะแนน) และงานสอบ (25/30 คะแนน)

 526103 / 626103 การวางแผนและการควบคุมฯ
 งานมอบหมายที่ 1  ตอบคำถามบทที่ 1-6 (14 ข้อ)  [เปิดดูคำถาม]   [ส่งคำตอบ]   (ส่งภายใน 21 มีนาคม 2564
 งานมอบหมายที่ 2  ตอบคำถามบทที่ 7-13 (16 ข้อ)  [เปิดดูคำถาม]   [ส่งคำตอบ]   (ส่งภายใน 25 เมษายน 2564

526203 / 524215 การบริหารความหลากหลาย
  งานมอบหมายที่ 1  ตอบคำถามบทที่ 1-3  ดูคำถามท้ายเรื่องจากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ดูในกระดาษคำตอบ)
  งานมอบหมายที่ 2  ตอบคำถามบทที่ 4-6  ดูคำถามท้ายเรื่องจากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ดูในกระดาษคำตอบ)
624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  งานมอบหมายที่ 1  ตอบคำถามท้ายบทที่ 1  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่งภายใน 30 มกราคม)
  งานมอบหมายที่ 2  ตอบคำถามท้ายบทที่ 2  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่งภายใน 30 มกราคม)
  งานมอบหมายที่ 3  ตอบคำถามท้ายบทที่ 3  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่งภายใน 30 มกราคม)
  งานมอบหมายที่ 4  ตอบคำถามท้ายบทที่ 4  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่งภายใน 30 มกราคม)
  งานมอบหมายที่ 5  ตอบคำถามท้ายบทที่ 5  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่งภายใน 30 มกราคม)
  งานมอบหมายที่ 6  ตอบคำถามท้ายบทที่ 6  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ภายใน 27 กุมภาพันธ์)
  งานมอบหมายที่ 7  ตอบคำถามท้ายบทที่ 7  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ภายใน 27 กุมภาพันธ์)
  งานมอบหมายที่ 8  ตอบคำถามท้ายบทที่ 8  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ภายใน 27 กุมภาพันธ์)
  งานมอบหมายที่ 9  ตอบคำถามท้ายบทที่ 9  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ภายใน 27 กุมภาพันธ์)
  งานมอบหมายที่ 10  ตอบคำถามท้ายบทที่ 10  จากหนังสือเรียน  [ส่งคำตอบ]   (กำหนดวันส่ง ภายใน 27 กุมภาพันธ์)

  https://fb.watch/49e-m9KmCo/

  ปฏิทินสลับห้องเรียน
  Online-Inclass
  https://www.sau.ac.th/schedule/

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  คณะบริหารธุรกิจ
  หนังสือ การวางแผน
  และการควบคุม
  https://drive.google.com/file/d/1qVxtFrduo3Hr068dR1aI3YG_u-gN9yDx/view?usp=sharing
  ดาวน์โหลด หรือรับตัวหนังสือฟรี
  ได้ที่แผนกทุนการศึกษา ชั้น 1

  หนังสือ การบริหาร
  ความหลากหลาย
  https://drive.google.com/file/d/171-B72fDOQfniKqePjA5Oo3KstiXiE0c/view?usp=sharing

  ดาวน์โหลด หรือรับตัวหนังสือฟรี
  ได้ที่แผนกทุนการศึกษา ชั้น 1

  หนังสือ ระบบสารสนเทศ
  https://drive.google.com/file/d/1CLWODNRDr0M1hnmOwZrNCUlvHxkfwcAt/view?usp=sharing

  ดาวน์โหลด หรือรับตัวหนังสือฟรี
  ได้ที่แผนกทุนการศึกษา ชั้น 1
  (หมด)