สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
          
   https://drive.google.com/file/d/1K0XWbTgJ-Y6cAS6W_mloLI86R5mWkQIB/view?usp=sharing

626101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

เอกสารบรรยายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   Keynote / PowerPoint526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Information System in Decision making)
624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Information System in Human Resource Management)


คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วิชาบังคับก่อน: 
สอบได้วิชา 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

เอกสารบรรยาย
   Keynote / PowerPoint
  626103 การวางแผนและการควบคุม
  (Planing and Control)
  นักศึกษากลุ่ม 201 ห้องเรียน 414     วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.  คำอธิบายรายวิชา
  Course Description

  วิชาบังคับก่อน: 524001 หลักการบริหาร
  แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน  


  เอกสารบรรยาย  Book / Reference
  https://drive.google.com/file/d/1Un5QsOljeFQRppgdD9hxTYvPqVDSkI9S/view?usp=sharing

     

     


   624001 หลักการบริหาร
   (Principles of Management)   คำอธิบายรายวิชา

   Course Description


   แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม

    PowerPoint
    เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม / Case Study