ปีการศึกษา 2556


ปีการศึกษา 2556


     นศ. ปริญญาโท (บธ.603 พฤติกรรมองค์การ)
     เอกสารอ่านเพิ่มเติม (เอกสารร่วมบรรยาย)
     การบรรยายพิเศษ
โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพจากภายนอก

Change and Innovation Management Course

     Case Study PowerPoint