ระดับบัณฑิตศึกษาสารสนเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)ปีการศึกษา 2557

      กก 626 ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน

สัปดาห์ที่ 1  17 สิงหาคม 2557
สัปดาห์ที่ 2  24 สิงหาคม 2557
สัปดาห์ที่ 3  31 สิงหาคม 2557
สัปดาห์ที่ 4  7 กันยายน 2557
สัปดาห์ที่ 5  14 กันยายน 2557
 • Quiz + ส่ง Mind map  30 คะแนน ณ ห้องบรรยาย 304 เวลา 9.00 - 12.00 น.
 • ให้นักศึกษาจัดทำ Mind map เนื้อหาการบริหารทีมงานและภาวะผู้นำ จาก Keynote ตอนที่ 4  ส่งหลังการ Quiz
 • อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบได้ รวมถึงเอกสาร Keynote ตอนที่ 4 ด้วย
 • ช่วงบ่าย (13.00 - 14.30 น.) แบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อจัดทำ Case Study 1 Ice Bucket Challange
สัปดาห์ที่ 6  21 กันยายน 2557
 • บรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน
 • โดย นายวิทยา ยกย่องเกียรติ
 • ตำแหน่ง Product Manager และ TR Compressor Assembly
 • บริษัท SANDEN (THAILAND) CO.,LTD.
 • Case Study 3: ให้ นศ. จัดทำรายงานกลุ่ม (กลุ่มละ 1 เล่ม) มีเนื้อหาสรุป 5 ประเด็นสำคัญ (1. ความสำคัญของการสื่อสาร 2. การเพิ่มเวลาไม่ใช่การแก้ปัญหา 3. อำนาจการตัดสินใจ ไม่ควรอยู่ที่ Leader เท่านั้น 4. Leader จะเลือกคนที่เหมาะสมที่จะนำเสนอต่อผู้บริหาร 5. ความคาดหวังของ Leader ที่มีต่อผลงาน) และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการบรรยายพิเศษที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอหน้าห้องเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
สัปดาห์ที่ 7  28 กันยายน 2557

สัปดาห์ที่ 8  5 ตุลาคม 2557
 • นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยบูรณาการกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง พร้อมส่งรายงาน กลุ่มละ 1 เล่ม
 • ประเด็นสำคัญจาก Case Study 3  (1. ความสำคัญของการสื่อสาร 2. การเพิ่มเวลาไม่ใช่การแก้ปัญหา 3. อำนาจการตัดสินใจ ไม่ควรอยู่ที่ Leader เท่านั้น 4. Leader จะเลือกคนที่เหมาะสมที่จะนำเสนอต่อผู้บริหาร 5. ความคาดหวังของ Leader ที่มีต่อผลงาน)
  สัปดาห์ที่ 9  11 ตุลาคม 2557
  • สอบปลายภาค เวลา 18.00 - 21.00 น.