อุปโภค-บริโภค

ความหมายของอุปโภคและบริโภค

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายคำว่า อุปโภค และบริโภค ไว้ ดังนี้

อุปโภค เป็นคำกริยา หมายถึง นำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์
บริโภค เป็นคำกริยา หมายถึง กินหรือใช้สอยให้เกิดประโยชน์

ดังนั้น คำว่า อุปโภค-บริโภค จึงหมายถึง การใช้สอยสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ หรือการกิน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวม โดยสิ่งที่ถูกใช้สอยนั้น จะมีการเสื่อมสภาพ ร่อยหรอ หรือหมดไปได้ เมื่อต้องการใช้อีก จะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนเพิ่มเติม หรือสิ่งนั้นอาจไม่หมดไป และสามารถทดแทนได้ตลอดเวลา

โดยทั่วไป การบริโภค จะเน้นเรื่องของการกิน ส่วนอุปโภค จะเน้นในเรื่องการใช้สอย ดังนั้นการอุปโภค-บริโภค จึงมีนัยครอบคลุมถึงเรื่องการกิน การใช้สอย สินค้า และการบริการ