Balanced Scorecard (BSC)แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)

  1. The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบ การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น
  2. The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์การ ได้แก่ การคิดค้นรูปแบบ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ การจัดโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานภายในองค์การ การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
  3. The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาพลักษณ์ กระบวนการด้านการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
  4. The Financial Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เป็นต้น ในองค์การทางการศึกษา หรือองค์การที่ไม่มุ่งผลกำไร จะหมายถึง มุมมองด้านผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์