ActivityBusiness

กิจกรรมประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

end of KM-62

โครงการเสวนา การจัดการความรู้ (KM-62)
"การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อผลลัพธ์ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ"

1. เอกสารเสวนา:
(รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์)

2. เอกสารผลงานวิจัย:
(รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์)

3. เอกสารเสวนา:
(อ.สุมนา สุขพันธ์)end of KM-62